Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Български народни приказки
Царят с магарешките уши
Еднооката
Хитрият кръчмар
Сърната и лозата
На лъжата краката са къси
Овчарят и неговата жена
Мара Пепеляшка
Кой каквото прави – на себе си го прави
Вълкът и неговите жертви
Който не работи, не трябва да яде
Мързеливият
Назаем брашно тъпкано се връща
Гладният вълк
Дъщерята на говедаря
Момчето, което искало всичко да знае
Трима ловци – три умни глави
Магарешки съвет
Гората и секирите
Бабата и мечката
Иванка и Марийка
Дядо Петко и баба Пена
Опитомените вълци
Двама братя юнаци
Човекът, змията и лисицата
Котаран
Златното момиче
Камъкът и коларите
Слепият змей
Старите хора
Хитър Петър и гостилничарят
Умният козел
Клан, клан, недоклан
Верен страж
Чорбаджията и жътварят
Двамата старци и месечината
Хитър Петър и змеят
Патаран и Цървулан
Какви хора има по света
Сиромашка правда
Юнакът със звезда на челото и неговият рогат кон
Момчето, кученцето, котенцето и жабчето
Орачът и мечката
Патила
Лъвът и лисицата
Слепият и куцият
Мъдри думи
Свършекът на света
Хитър-Петровата отплата
Торбата с жълтиците
Дядо и внуче
Врабчето и лисицата
Дарените години
Къщовник
Лисицата и воденичарят
Юначното петле
От небето падат камъчета
Кума Лиса и кучето
Правдолюбецът и кривдолюбецът
Двама съседи и сиромашията
Братче и сестриче
Неблагодарната мечка
Ракът и неговите синове
Чудната воденичка
Децата на войводата
Овцете и кучето
Лозарят и Косето
Безценното камъче
Колко са магаретата
Неволята
Тримата братя и златната ябълка
Яребицата и ленивият
Магьосникът и птиците
Дядо-Тодорановият син
Хитър Петър кмет
Вълкът си е вълк
Човекът и лъвът
Крали Марко
Сънят на врабчето
Сметка
Железният човек
Яйцата на владиката
Орачът и гъските
Врабчето си иска зърното
Педя човек
Момичето, което било направено от вар
Галената дъщеря
Хитрата лисица
Мечката и дърварят
Магаре и кон
Четирийсетте момчета и тяхната сестричка
Справедлива подялба
Вълкът и кучето
Торбата с лъжите
Хитрият петел
Приказка за бъчвата
Дар от сърце
Страшни зверове
Мелница за змии и гущери
Малкият орач
Старият елен и малкото еленче
  
Виж още:
Детска литература /Приказки
Български народни приказки
Автор:
Каралийчев, Ангел

Неблагодарната мечка

Един селянин отишъл в гората за дърва. Тръгнал между дърветата и намерил една яма, два човешки боя дълбока. В ямата – мечка. Върти се назад-напред и ръмжи. Чака да дойде ловецът, който е изкопал ямата, за да я прибере.
– Какво правиш тука, Мецано? – попитал дърварят.
– Строполих се като кьорава надолу с главата и не мога да изляза. Моля ти се, дърварко, помогни ми да се измъкна. Ако ми помогнеш – ще ти дам каквото искаш.
– Как да ти помогна? – замислил се дърварят.
– Спусни ми една стълба в ямата – подсетила го мечката, – по нея да изляза.
– Абе, аз стълба нямам, но ще ти подам ритлата на колата – отвърнал дърварят и спуснал ритлата на колата в дълбоката яма.
Мечката внимателно почнала да се катери нагоре по ритлата и излязла навън. Отървала кожата.
– Казвай – рекла тя на дърваря, – какво искаш да ти дам, задето ми спаси живота?
– Нищо не искам – отвърнал дърварят, – не е голяма работа, една ритла съм ти подал.
– Без нищо не може – рекла мечката. – Ще вземеш нещо. В хралупата, където живея, имам три делви мед. Ела да ти дам едната.
“Защо да не го взема?”, рекъл си дърварят, закрачил подир мечката и прибрал делвата. Като си тръгнал, мечката му поръчала:
– Този мед е само за тебе. Ти ще си го ядеш. Няма да даваш никому от него. Ако дадеш на жена си или на децата си, свършено е с тебе, ще те изям. Тъй да знаеш.
Нямало що. Насякъл селянинът дърва, натоварил колата, наместил най-отгоре делвата и се прибрал у дома. Децата му го посрещнали на вратника и щом зърнали делвата, почнали да подскачат.
– Тате, какво ни носиш в делвата?
– Нищо няма – отвърнал дърварят, – делвата е празна.
И като разпрегнал воловете, внесъл делвата в зимника, потулил я на едно тайно място и почнал да си яде скришом от меда. Не щеш ли – децата го усетили и захванали да му се молят:
– Тате, дай и на нас от онуй нещо, дето си го скрил в зимника!
Селянинът си помислил тъй: “Не е хубаво аз да ям мед, а децата ми да се облизват. Ще им дам и те да хапнат, че каквото ще да става”.
Слязъл в зимника, изнесъл делвата и казал на децата:
– Ще ви дам да си хапнете мед, но по-напред излезте навън и погледнете дали някой не се навърта край къщата.
Децата излезли навън и скоро се върнали:
– Няма никой, тате, само маминият сукман се чернее под стряхата. (А то било мечката, която всичко видяла и всичко чула.)
Изяли децата меда. Облизали делвата. Бащата дигнал празната делва и я понесъл пак към зимника, но мечката го преварила и почнала да ръмжи:
– Е, дърварю, каква ни беше думата? По-скоро върви на реката да се изкъпеш!
– Защо? – попитал селянинът.
– Защото ще те изям!
Бре, ами сега! Селянинът изтръпнал от страх, но нямало що да стори: тръгнал към реката, а мечката – подире му. Върви селянинът и сълзи текат от очите му. Изневиделица насреща му изскочила лисицата.
– Защо плачеш? – попитала тя селянина.
Селянинът є разправил всичко от начало до край. Лисицата го изслушала внимателно и поклатила глава:
– От цялата история само едно нещо не мога да повярвам.
– Кое? – попитал дърварят.
– Не ми се вярва, че мечката може да ходи по стълба.
– Мога – изръмжала Баба Меца, – и по дърветата мога да се катеря, и по стълба мога да ходя.
– Аз, додето не видя с очите си, няма да повярвам.
– Тогава да вървим! – провикнала се мечката. – Аз ще ти покажа мога ли, или не мога.
– Къде да вървим?
– В гората.
Отишли тримата в гората и щом стигнали до вълчата яма, мечката извикала:
– Едно, две, три!
И се бухнала в ямата.
– Тичай по-скоро за ритлата! – извикала мечката на дърваря.
– Ти остави ритлата, ами донеси секирата, за да се разправиш по дърварски с тая неблагодарна мечка! – обадила се хитрата лисица. – И чуй какъв съвет ще ти дам: отсега нататък, видиш ли мечка стръвница, паднала в яма, да не є подаваш стълба!

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания