Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
IV. Обобщение
Предварителен коментар
Защитни мерки
Процесуални мерки за защита
Зачитане на човешките права
Извънпроцесуални мерки за защита
Международно сътрудничество
Статистически данни
  
Виж още:
Други литературни произведения /Документалистика
Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
Автор:
Петров, Иван

Предварителен коментар

Институциите на повечето държави, които бяха предмет на изследване, изхождат от следното:
– Криминални и терористични организации действат в почти цяла Европа и борбата с тях е основен приоритет;
– В тази борба съществено могат да допринесат свидетелите и т.нар. pentiti (сътрудници на правосъдието), в случай че решат да съдействат на компетентните органи;
– Сътрудничество може да бъде изисквано или насърчавано само ако лицата, които са в състояние да предоставят полезна информация и да свидетелстват в съда, се ползват с адекватна защита и подкрепа, позволяваща им да се справят с кръстосаните разпити и въобще с въпросите, които им се отправят.
В повечето държави неотдавна са били приети законодателни разпоредби за защита на свидетелите, както и на лицата, които участват в наказателни производства (включително заподозрени и ответници). Такива страни са Австрия, Босна и Херцеговина, Чехия, Унгария, Португалия и Словакия.
Пионери във въвеждането на специално законодателство за защита на свидетелите и сътрудниците на правосъдието са Белгия (през 1921 г.), САЩ и Италия. Последните две приемат закони в тази област през седемдесетте години на ХХ век. В някои държави като Германия и Италия наскоро са приети известни поправки в правните актове, засягащи защитата на свидетели и сътрудници на правосъдието. В Италия измененията са насочени към установяването на по-строги критерии за допускане до т.нар. специална програма за защита. Сътрудниците на правосъдието са длъжни да дадат показания в рамките на шест месеца от момента, в който съобщят намерението си да съдействат на компетентните органи. От тях също така се очаква да предоставят информация за имуществото и приходите, които са придобити въз основа на извършените престъпления и подлежат на конфискуване, както и за имуществото и приходите на другите членове на криминалната групировка, към която принадлежат. Друга предпоставка за допускане до специалната програма за защита е предоставянето на точна и актуална информация за криминалните организации и за престъпленията, извършени от техни членове.
В Италия закони, насочени към насърчаване членовете на терористични организации към сътрудничество на правосъдието, са приети в периода 1979–1987 г. Те предвиждат специални смекчаващи вината обстоятелства, в случай че членове на такива организации окажат съдействие на полицията и прокуратурата, което цели предотвратяването на бъдещи престъпления.
Повечето правни системи предвиждат същата юридическа рамка за защита на свидетели и сътрудници на правосъдието.
Белгия е въвела специални правни разпоредби за защита на свидетели, намиращи се под заплаха. Тя обаче все още няма такива закони за сътрудниците на правосъдието.
В други системи, например в канадската, защита може да се осигури и на лица, които не свидетелстват в съда, но предоставят информация или по друг начин се съгласяват да участват в разпити, разследвания или съдебни дирения.
Никоя правна система не предвижда изрични разпоредби за насърчаване съдействието на свидетелите и сътрудниците на правосъдието. От самите защитни мерки се подразбира, че са стимул за сътрудничество.
В повечето държави членки (с изключение на Италия, вж. по-горе) няма изрични разпоредби, отнасящи се до лицата, които сътрудничат по повод актове на тероризъм.
В повечето национални правни системи защитните мерки за лицата, които сътрудничат на компетентните органи по повод особено тежки престъпления (като трафик на наркотици и на хора, а в Италия и по повод отвличания) или във връзка с дейността на криминални или терористични организации, са предвидени в законодателни актове.
През 1989 г. в Германия е приет закон за смекчаване наказанията на участници в престъпления, свързани с терористични организации, ако въпросните лица предоставят информация за такива престъпления. Законът е отменен през 1999 г., тъй като се оказва, че няма особено практическо значение. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия въведе изрични разпоредби за защита на лицата, които свидетелстват по дела, попадащи в юрисдикцията на Съда (сериозни нарушения на Женевските конвенции и на законите и обичаите на войната, геноцид, престъпления срещу човечеството).

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания