Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
II. Преглед на института в държавите наблюдателки
Канада
Съединени американски щати
Япония
  
Виж още:
Други литературни произведения /Документалистика
Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
Автор:
Петров, Иван

Канада

През 1996 г. Парламентът на Канада прие Закона за програма за защита на свидетели. Този федерален акт има за цел да задоволи нарастващата нужда на полицейските и съдебните органи да подпомагат лицата, осигуряващи свидетелски показания и информация, или които по друг начин участват в дознанието, разследването и разрешаването на казуса по едно престъпление, както и предвид на опасността от насилие над частни или юридически лица. Преди влизането в сила на този закон временно съществуваше Федерална програма за защита на свидетелите, но без в нея да са предвидени законови мерки, които да бъдат прилагани за защита на лица, попаднали в подобни ситуации.
Законът съдържа разпоредби относно управлението на програмата, включително изискванията за включване и изключване от нея. Освен това не се допуска разкриване на информация относно местонахождението или промяната на самоличността на лицата, включени в програмата.
Тук е мястото да се отбележи, че съгласно федералното устройство на Канада Законът за програма за защита на свидетели се прилага от федералната полиция, Канадската кралска конна полиция. Спрямо лицата, поставени под защита на програми, управлявани от провинциалната полиция, се прилагат административни мерки, одобрени от съответната провинция и изпълнявани от тези полицейски сили. Законът предвижда възможността федерален полицейски комисар да се договаря кои лица, поставени под защитата на други агенции, може да бъдат прехвърлени към федералната програма.
Принципно част от обикновената полиция също е ангажирана с осигуряване на защита на лицата, изложени на опасност, чрез постоянен полицейски патрул или други общи защитни действия. Лицата, приели да сътрудничат на полицията или съдебните органи, могат да се ползват от такава защита и извън фромалната програма за защита на свидетелите. Включването в официалните програми за защита на свидетели, за което се отнася настоящото изложение, е свързано с обстоятелства, при които степента на опасност е достатъчно ясно различима и са необходими и други фактори, за да бъде лицето допуснато до програмата.
Способите за насърчаване на сътрудничеството с полицейските и следствените органи не са включени в отделен законодателен акт или практика в тази област. Лицата, приели да сътрудничат по време на следствието и съдебния процес, са част от общата законодателна рамка на Канада, свързана с наказателното производство, включително Наказателният кодекс и обичайното право. В тази законодателна рамка са включени следните категории лица, приели да сътрудничат:
а) Информатори
Това са лица, осигуряващи на полицейските органи информация за престъпни деяния при условия, които им гарантират в достатъчна степен, че самоличността им ще остане неразкрита. Обикновено тези лица са от престъпните среди или участват по-периферно в дейността на престъпни организации. Тяхната самоличност и информацията, която би спомогнала за разкриване на самоличността им, са защитени в Канада по силата на неформалната привилегия да се ползват от закрилата на обикновената полиция. Съгласно това правило полицията, следствените и съдебните органи се задължават да не разкриват информация, която може да разкрие самоличността на информатора. Информаторите не свидетелстват в съда. Тази привилегия има само едно изключение – когато информацията трябва да разкрие невинността на обвиняемото лице. Правилото за неформална привилегия е предвидено да защитава гражданите, приели по този начин да сътрудничат на правосъдието, както и да насърчава и други да сторят същото.
б) Полицейски агенти
Това са лица, които активно сътрудничат на полицията по време на разследването и действат под контрола и инструкциите на член на органите за налагане на принудителни мерки. Тези лица могат да бъдат призовани като свидетели по делото. Често пъти това са съучастници на обвиняемия, които по този начин решават да сътрудничат тайно на полицията и изискват защита и за други членове на престъпни организации, срещу които евентуално ще свидетелстват.
в) Свидетели
Това са лица, предоставящи информация, която е ценна за следствието, и които могат да бъдат призовавани пред съда. В някои случаи свидетелите може да поискат защита от престъпни организации, които са демонстрирали склонност към насилие над свидетели, свидетелстващи срещу тях (например пътни банди и други организирани престъпни групи).
Съгласно Закона за защита на свидетели от правото на защита може да се ползва всяко едно от тези лица, ако са изправени пред заплахи за сигурността си и ако отговарят на условията за включване в програмата. В определението за “свидетел” по смисъла на този закон се включват не само свидетелите, даващи официално показания, но също и лицата, предоставящи информация или съгласни да сътрудничат по друг начин на дознанието, следствието и съдебното дело.
Тук е мястото да се отбележи, че в Наказателния кодекс наскоро (през 2002 г.) бяха направени изменения, които включват като престъпно деяние и “заплахата” срещу “участник в правосъдната система” (включително информатори, евентуални свидетели, призован от съда свидетел и свидетел, който вече е дал показания), за които се присъжда максимално наказание от 14 години затвор. В Наказателния кодекс няма други разпоредби, които да насърчават сътрудничеството на лица на правосъдната система в качеството си на алтернативни способи за свидетелстване пред съда.
Мерките, свързани със защитата за свидетелите, могат да бъдат комбинирани с мерки за сигурност. Например следователят може да се съгласи да отправи обща препоръка за налагане на по-леко наказание предвид на оказаното сътрудничество по време на разследването. Може да се предвидят и специални привилегии за лицата, осъдени на затвор, със съгласието на затворническите власти.
Мерки за закрила се осигуряват в случаите, когато е идентифицирана пряка или непряка заплаха срещу лицето, което сътрудничи на правосъдието и поради това е изправено пред риск за личната си сигурност. Закрила се осигурява само на лице, изложено на риск поради роднинството или връзките си с лице, приело да сътрудничи на правосъдието, в качеството си на член на семейството.
Рискът за сигурността се измерва според степента на заплахата, по преценка на органите за принудителни мерки. Тази преценка взема предвид определени фактори, като инфраструктурата, финансовите и човешките ресурси на престъпните организации, които осигуряват възможността заплахата да бъде реализирана.
В Закона за защита на свидетелите се предвижда осигуряване на закрила по програмата за не повече от девет дни за лице, което е сключило споразумение за закрила по смисъла на същия закон. Полицията носи основната отговорност за закрила на свидетелите, които са приели да сътрудничат на правосъдните органи, включително и за управлението на програмите за закрила. Както вече бе споменато, на федерално ниво в Канада това се осъществява от Канадската кралска конна полиция. Следствените органи също могат да се занимават с въпроси, свързани със закрилата на свидетели, когато се договарят с дадено лице да даде свидетелски показания (включително и съучастник или обвиняем), когато това предполага включването им в програма за защита на свидетели.
Неполицейските правителствени служби и агенции също участват, като улесняват получаването на нови документи за самоличност на лицата, за които е взето такова решение. Раздел 19 от Закона за защита на свидетелите изисква от другите федерални служби и агенции да сътрудничат с комисаря на коннната полиция и с лицата, представляващи комисаря, в управлението на федералната Програма за защита на свидетелите. Параграф 14 ал.1, б. В от Закона предоставя на комисаря правото да сключва споразумения с провинциалните власти за получаването на документи и друга информация за осигуряване на защита на едно лице в Програмата.
Съдебните власти не играят пряка роля за осигуряване или управление на закрилата на свидетели. Съдебните органи може да се включат, когато прилагат процесуални мерки спрямо лице, приело да сътрудничи на полицията и следствието.
Няма специални разпоредби относно закрилата на свидетели, които участват в разследване на актове на тероризъм. В Канада не съществуват специални полицейски, прокурорски и съдебни органи, които да се занимават изрично с терористични прояви. В този смисъл защитата на лица, сътрудничещи на разследването и на съдебното производство по дела за тероризъм, се осигурява като част от общата програма за защита на свидетелите.
Канадската Харта за правата и свободите, съставляваща част от Конституцията на страната, гарантира правата и свободите в рамките, предвидени от законодателството на една свободна и демократична държава. Действията на държавата (включително тези на полицията и на следствените органи) следва да са съобразени с Хартата. Ако едно лице смята, че с действията си по отношение на неговата защита държавата, в това число полицията и следствените органи, е нарушила неговите права по Хартата или по друг начин, или противоречи на споразумението, което е постигнато с полицията и следствените органи, може да потърси правата си пред съда.
В програмата могат да бъдат включени лица за защита (спешно или по обикновената процедура) винаги когато е налице очевидна заплаха. На практика хората обикновено се включват в Програмата след края на следствието. Свидетелите и полицейските агенти имат право на достъп до юридическа консултация на всеки етап от производството по включване в програмата за защита.
По искане на прокурора съдът може да разреши на свидетел да даде показания под прикрита самоличност, когато това се налага от изключителни обстоятелства, например когато животът и сигурността му са изложени на риск. В такъв случай обвиняемият може да обжалва подобна процедура на основание, че това ще накърни неговото право за справедлив процес. В Канада не е честа практика да се свидетелства под друга самоличност. Според разпоредбите на Наказателния кодекс при разследване на престъпления на определени престъпни организации, както и на престъпления, извършени от, от името на или във връзка с престъпна организация, свидетелстване по дела за тероризъм и някои други престъпления по смисъла на Закона за сигурност на информацията, свидетелите могат да дават показания и извън съдебна зала, ако съдията прецени, че е необходимо да се гарантира сигурността на свидетеля. Ако съдията прецени, че трябва да се вземат специални мерки за придобиване на пълни и достоверни свидетелски показания, свидетелят може да бъде оставен извън съдебната зала или зад специален екран.
Освен това съдията може да разпореди налагане на поверителност на самоличността на свидетеля или, в определени случаи, на информацията, която може да спомогне за разкриване на самоличността му, като по никакъв начин не се публикуват документи. Така съдията преценява дали съществува особен риск за свидетеля или трети лица, които може да пострадат, ако се разкрие самоличността им.
Лицата, приели да сътрудничат на следствието и съда, могат да свидетелстват в съдебна зала и техните показания ще бъдат допуснати от съдията и съдебните заседатели като валидни доказателствени материали. Естествено, тези показания подлежат на кръстосан разпит. В практиката свидетелските показания на лица, които са били съучастници и обвиняеми, се разглеждат с особено внимание. Съдията има право да предупреди съдебните заседатели да не приемат непотвърдени показания от такъв свидетел.
Законът за защита на свидетелите предвижда няколко фактора, от които се определя включването на свидетеля в програмата:
– естеството на риска за сигурността на свидетеля;
– опасността за обществото, ако свидетелят бъде допуснат в Програмата;
– естеството на дознанието, разследването или делото, по което свидетелят е призован, както и значимостта на самия свидетел за делото;
– стойността на информацията или показанията, придобити с помощта на свидетеля;
– способността на свидетеля да отговори на критериите за включване в програмата, предвид на неговата зрялост, преценка и други лични характеристики, включително и семейните връзки на свидетеля;
– разходите по издръжката на свидетеля, докато е включен в Програмата;
– алтернативни способи за защита на свидетелите, останали извън програмата;
– други подобни фактори, по преценка на комисаря.
Мерките за защита и естеството на осигурената помощ зависят от естеството на заплахата, както и на други обстоятелства по делото. От една страна, това включва преместването на лицето на друго място, докато опасността отмине. При по-сериозните случаи на лицето се разрешава, освен да се премести, и да смени самоличността си.
В компетенциите на комисаря влиза възможността за прекратяване на участието в програмата за защита, която не се ограничава по време и продължителност по смисъла на Закона за защита на свидетелите. Естеството на защитата, от която се ползва свидетелят, при всички случаи се определя от комисаря. По-особени мерки се налагат обикновено за шест месеца, след което отново се подлагат на преценка.
Според закона, когато комисарят реши да прекрати защитата, той следва да уведоми лицето, че ще бъдат предприети съответните мерки, така че самото лице да има възможност за становище по въпроса. Освен това комисарят не може да прекрати участието в програмата за защита без писменото съгласие на лицето, като за тази цел мотивира писмено основанията си, така че лицето да е наясно с мотивацията за това решение.
Канада е страна по няколко международни споразумения, според които чужденци могат да бъдат включвани във федералната програма за защита на свидетелите. Глобализацията на организираната престъпност и тероризма са стимулирали през последните години в Канада защитата на лица, съгласили се да сътрудничат на следствието и правосъдните органи, да бъде съобразена с най-доброто от практиката на другите страни. Предприемат се мерки да продължи разширяването на тази мрежа и насърчаването на сътрудничеството в чужбина.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания