Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
Увод (Да не допуснем свидетелите да се превърнат в жертви)
I. Преглед на института в държавите членки
II. Преглед на института в държавите наблюдателки
III. Защита на свидетели в Международния наказателен трибунал на ООН за бивша Югославия (МНТЮ)
IV. Обобщение
V. Заключения
Библиография
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
  
Виж още:
Други литературни произведения /Документалистика
Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа
Автор:
Петров, Иван

Приложение Б

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТИТЕ, ОЧАКВАЩИ ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОТДЕЛ “ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ” КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ

Въведение

1. Това е изложение на правилата, предназначено да служи като наръчник. Това не е договор или споразумение, което да ви предостави защита.

Допустимост за подпомагане

2. Включването в програмата за защита на свидетелите е изцяло доброволно. Вие може да я напуснете по всяко време или да помолите молбата, подадена от ваше име, да бъде оттеглена.
3. Решението относно това дали да ви бъда оказана помощ се взема от секретариата на Международния наказателен съд за бивша Югославия, който също така решава, дали да бъде отпусната финансова помощ и в какъв размер. Персоналът на службата за защита на свидетелите няма право да взима такива решения.
4. Персоналът от службата за защита на свидетелите по всяко време и без предупреждение може да преустанови подкрепата си за вашата молба.

Естество на възможната бъдеща помощ

5. Няма гаранция, че вашата молба ще бъде одобрена. Ако бъде одобрена, предоставената помощ ще бъде съобразена с нуждите на вашето семейство и може да включва следното:
– Подходяща за независим живот квартира, като всичко се урежда от служителите за защита на свидетелите;
– Продоволствени пари за покриване на всички разходи извън тези по настаняването;
– Пари за облекло;
– Предплатен мобилен телефон;
– Медицински разходи, включващи психоаналитична и психиатрична помощ;
– Езиково обучение, предназначено да улесни вашата асимилация на вашето временно и постоянно местожителство;
– Помощ по отношение на професионалното обучение;
– Общи съвети и информация за вашето постоянно местожителство.
Финансовата помощ не е неограничена. Размерът на финансовата помощ и другите услуги се определя при даването на разрешение за ползване на такава помощ. Срокът, за който тя се отпуска, съвпада с този на временното релоциране.

Помощ при спешни случаи

6. Очаквайки решението по вашата молба, служителите за защита на свидетелите могат да похарчат такива средства, каквито сметнат за нужни за релоцирането ви или за подпомагането ви по друг начин. Тази помощ може да бъде преустановена по всяко време. Тя в никакъв случай не ви гарантира, че молбата ви ще бъде удовлетворена.

Основания за помощ

7. Помощта, предоставена преди или след включването ви в програмата, НЕ трябва да се разглежда като награда за вашите показания. Ако бъде предоставена помощ, това е изключително поради загриженост за вашата и на вашето семейство безопасност.

Задълженията, които имате, докато очаквате да бъдете включен в програмата

8. Трябва да отговаряте вярно на всички въпроси, задавани ви от следователите или прокурорите, и трябва да се явявате на срещите с тях, които са необходими на прокуратурата, за да изготви обвинението.
9. Трябва да давате показания по всички наказателни дела, по които сте призован.
10. Трябва да поддържате връзка със служителите за защита и да ги уведомявате за планираните си пътувания по време на временния си престой.
11. Трябва да се отчитате пред служителите за защита толкова често и по такъв начин, какъвто те сметнат за добре.
12. Не трябва да правите нищо, с което ще затрудните мерките за сигурност, взимани във ваша полза, и не трябва да разкривате съдържанието на което и да е споразумение на никого, освен пред съда, на вашия адвокат или на оторизирано длъжностно лице от държавата на вашето временно пребиваване.
13. Освен ако не сте оправомощен от персонала за защита на свидетели, вие не трябва да се свързвате с лица, за които знаете, че имат престъпно минало, освен ако не са членове на вашето семейство.
14. Не трябва да се свързвате с посочените от служителите за защита лица.
15. Трябва незабавно да реагирате на всеки съвет, даден ви от служителите за защита.
16. Ако е приложимо, ще се съобразявате с всяка инициатива на агенциите по благосъстоянието на новото си местожителство относно грижата за вашите деца.
17. Когато имате възможност на мястото на вашето постоянно местожителство, вие трябва да положите всички възможни усилия да потърсите доходоносна работа и да представите доказателства за положените усилия.
18. Трябва да се държите по начина, по който това се очаква от член на обществото, който спазва законите.


АЗ, .........................................., ПРОЧЕТОХ ГОРНИТЕ УКАЗАНИЯ. НАПЪЛНО РАЗБИРАМ, ЧЕ КАКВАТО И ДА Е ПОМОЩ НЯМА ДА Е НАГРАДА ЗА ДАВАНЕТО НА ПОКАЗАНИЯ.
РАЗБИРАМ, ЧЕ АКО ОТДЕЛ “ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ” КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ ПО КОЕТО И ДА Е ВРЕМЕ СМЕТНЕ, ЧЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ПОДЛАГАМ НА РИСК СИГУРНОСТТА И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА ВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ, ВЗИМАНИ В МОЯ ПОЛЗА, ВСЯКА ПОМОЩ ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА. СЪЗНАВАМ, ЧЕ СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МОЕТО УСПЕШНО ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕМЕСТВАНЕ И ЧЕ НЕСПАЗВАНЕТО ИМ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОДКРЕПАТА И ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ ОТДЕЛ “ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ” КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ КАТО ОТТЕГЛЯНЕ НА МОЯТА МОЛБА.

РАЗБИРАМ, ЧЕ НЕСПАЗВАНЕТО НА НЯКОЕ ОТ ПРАВИЛАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ САМО ПО СЕБЕ СИ ДО ОТКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ.

РАЗБИРАМ, ЧЕ ВСИЧКИ ОБЕЩАНИЯ ЗА ФИНАНСОВИ ПЕЧАЛБИ, КОИТО ПРЕДИ ТОВА МОЖЕ ДА СА МИ ДАВАНИ ОТ СЛЕДОВАТЕЛИ, ПРОКУРОРИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЗАЩИТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ, НЕ СА ВАЛИДНИ. СЪЩО ТАКА РАЗБИРАМ, ЧЕ АКО БЪДА ОДОБРЕН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ, ЩЕ ПОДПИША СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ МАРКИРА МАКСИМАЛНАТА ОКОНЧАТЕЛНА ПОМОЩ, КОЯТО ЩЕ ПОЛУЧА.

РАЗБИРАМ, ЧЕ ПОРАДИ СЪОБРАЖЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТ НЯМА ДА ПОЛУЧА КОПИЕ ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА, НО АКО ПОИСКАМ ДА ПРОЧЕТА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ТРЯБВА САМО ДА СЕ СВЪРЖА СЪС СЛУЖИТЕЛ ОТ СЛУЖБАТА ЗА ЗАЩИТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ, КОЙТО ЩЕ МИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВА.

АЗ, ................................., ЖЕЛАЯ ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА МОЛБА ЗА ПОМОЩ ОТ МОЕ ИМЕ.

АЗ, ............................., НЕ ЖЕЛАЯ ЗАСЕГА ДА БЪДЕ ПОДАВАНА МОЛБА ЗА РЕЛОЦИРАНЕ ОТ МОЕ ИМЕ.

ПОДПИС:

СВИДЕТЕЛ:

ДАТА:

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания