Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Теории за масовата комуникация
Десета глава. Публичен дневен ред
Публичен дневен ред
Хипотезата за зависимост на общественото мнение от медиите
Практическите корени
Развитие на концепцията
Ключови думи
Силни страни и ограничения
Въпроси за размисъл
  
Виж още:
Обществени науки /Социология. Статистика
Общи въпроси на науката /Журналистика. Връзки с обществеността. Книгоиздаване
Теории за масовата комуникация
Автор:
Петев, Тодор

Хипотезата за зависимост на общественото мнение от медиите

Темата за влиянието на медиите върху това, как хората възприемат нещата от живота е основна за журналисти и социолози. Половин век след публикацията на Общественото мнение на Липман тя намира успешно развитие - през 1972 година Максуел МакКомз и Доналд Шоу издигат хипотезата, че медиите определят най-важните въпроси на деня в общественото съзнание. Повод за проучването са изборите за президент на САЩ. Идеята заслужава обстойно разглеждане - тя излиза извън рамките на тогава доминиращата концепция за ограничените ефекти, отчитаща, че влиянията от медиите зависят от реципиента и неговата социална среда.
Разбира се, като членове на аудиторията хората: 
        - селективно контактуват
        - селективно възприемат съобщенията;
        - селективно запомнят съдържания от медиите.
Индивидите интерпретират и усвояват света избирателно. Като цяло обаче широката публика е насочвана от лидери - идеите за формиране на дневен ред съдържат разбирания за масовото общество. Обществените лидери насочват и ръководят промените, а масмедиите главно трябва да заздравяват оформилите се образци на действие, социални очаквания и предпочитания. 
МакКомс и Шоу проверяват емпирично хипотезата, че благодарение на всекидневните контакти и подбора на новините медиите влияят върху това, как аудиторията възприема важните въпроси на деня. Допускат дори че съществува причинна връзка между действието на масмедиите и поведението на различните публики.
Автентичната теза за формиране на дневния ред има следната непретенциозна формулировка:

„При избора и представянето на новините редакторите, новинарският екип, и говорителите имат важна роля при оформяне на политическата реалност. Читателите научават не само за дадена тема, но и каква тежест се придава на темата от количеството информация при представяне на новината и нейното място... Масмедиите могат доста добре да определят важните проблеми - иначе казано, медиите могат да определят 'дневния ред' на кампанията.”
(McCombs and Shaw, 1972: 176)

Теорията за определяне на дневния ред има своите силни практически основания: масмедиите не могат самостоятелно да осигурят желания ефект, но те могат да установят дневен ред от въпроси, в рамките на които обществеността може/трябва да се произнесе. За какво да мислят, публиките са информирани, мотивирани, дори подпомагани. Средствата са разнообразни - размер на заглавията, шрифт, фотоилюстрации, мястото и времето, заделено в новинарските емисии. Тези ключове на електронни и печатни медии помагат на аудиторпията да избира, разбира и възприема своите новинарски теми, своите информационни приоритети.  Аудиторията сама да ги изведе на челно място в актуалното иформационно поле. Очебийността и значимостта на новините изглеждат решаващи фактори при информационния избор.
Теорията за формиране на дневния ред се основава върху разбирането, че хората научават начини на мислене и действие в и чрез своята комуникативна среда.1


1 Това разбиране е залегнало в практиката на журналисти, ПР-експерти, публицисти, политици. Изследванията са организирани по традицията на семейното дърво - по-ранните изследователски проекти влияят върху следващите. Тъй се изгражда научна традиция за търсене на връзка на резултати от сондажи на общественото мнение с анализи на съдържанието на масмедии и контакти с близки и познати.

Към ключовите думи

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания