Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Приказки и разкази
Най-милото му
Сърце
Дядо Божиловата надежда
Другари
Житената питка
Венчето и Пънчо
Пленникът на Великана
Ижо-Мижо и Клан-Клан
Просеното зърно и биволът
Юначното петле
Мечката и мравките
Камъкът и коларите
Трите патенца
Великанът и ламята
  
Виж още:
Детска литература /Приказки
Детска литература /Разкази
Приказки и разкази
Автор:
Каралийчев, Ангел
        

Великанът и ламята

В най-голямата морска дълбочина, където владее вековен мрак, живееше Старата Ламя. Тя имаше дворец, съграден от чер мрамор, и господстваше над всички живи твари в морето. Очите й бяха по-големи от прожектори. Когато се разлютеше, огньове излизаха от тях и водата започваше да ври. Опашката й беше толкова дълга, че когато замахваше и удряше с нея водата, морето разделяше на две. Огромни вълни плискаха бреговете. Гърбът й беше покрит с плочки от стомана, коремът й – с люспи от сребро. Ноктите й се забиваха стръвно и можеха да откъртят цели канари. Устата й зееше като пещера. От памтивек Ламята пасеше водорасли по безконечните морски ливади, играеше с китовете и акулите и често пъти гълташе ситен пясък, за да утоли вечния си глад.
Един ден Старата Ламя срещна цяло ято мънички сребърни рибки, които плуваха една до друга и си мятаха опашките Трябва да ви кажа, че сребърните рибки са много любопитни. Като видя рибешката върволица, която се виеше като змия, Ламята зина от учудване. Водачът на рибките я попита с голяма почит:
– Позволяваш ли да влезем в устата ти и да разгледаме твоите остри зъби, които стърчат като кули от слонова кост?
– Позволявам! – изръмжа Ламята и зина още повече, но когато рибките навлязоха до една в устата й, тя затвори очи, бавно сключи двете си челюсти и с голяма наслада погълна невинните душички. В този ден Старата Ламя разбра колко са сладки рибките и подгони опашатите морски жители. Почна да яде наред: скариди, морски кончета, паламуди, попчета, акули, дракони, делфини, най-сетне намери и леговището на китовете.
Денем Ламята ядеше по ламски, докато коремът й се подуе като планина. Надвечер тя се прибираше към своя мраморен дворец, лягаше в градината сред водораслите, затваряше очи и започваше толкова силно да хърка, че в морето се надигаха огромни вълни и потопяваха корабите. Когато Ламята и изяде всичките риби, глътна един потънал кораб, но той не можа да насити глада й. Затуй тя излезе на морския бряг и дълго гледа към малкото рибарско село зад тръстиките.
– Там има нещо хубаво – си рече гладницата и запълзя към селото.
Лавнаха кучетата. Най-напред изскочи кметът на селото и разтрепери:
– Какво искаш от нас? – извика той към Ламята.
– Гладна съм! – изръмжа чудовищната гостенка. – Морето ми е много тясно, а коремът ми е много широк. Дайте ми да ям!
– Какво да ти дам! Ние сме последни сиромаси.
– Дайте ми нещо непотребно. Донесете ми старите баби и грохналите дядовци, които не могат вече да работят.
– Но те са наши майки и бащи, как ще се разделим с тях?
– Тогава ще изям вас! – ревна Ламята, надигна опашката си и раздвои морето.
Рибарите наведоха глави: такава е била съдбата на нашите старци. Нека ни простят. Ние не можем да ги отървем от Ламята.
До вечерта чудовището погълна осемдесет старци с бради и тридесет баби без зъби.
На втория ден ревна:
– Още!
Дадоха й малките деца – помете ги. Дадоха й девойките и момците – и тях излапа. Подгони мъжете и невестите. Цялото село погълна и пак не се насити.
На третия ден Старата Ламя запълзя навътре по земята. Всички радиопредаватели екнаха: Ламята иде! Изтръпнаха селата, ужас обхвана градовете. Изкараха срещу нея най-голямото оръдие и почнаха да гърмят, но Ламята се усмихна и почна да гълта нарядите като бонбони. През този ден тя изяде три села и един град. На четвъртия ден глътна една фабрика, където работеха автомобилни гуми – глътна я заедно с работниците. Коремът й стана още по-голям, очите й кръвясаха. На петия ден, след като изяде три града и девет села, Ламята пресуши водата на три реки и почива три дни и три нощи. Като се пробуди, тя изпълзя на една висока планина и погледна наоколо. И видя пътищата, почернели от бягащи хора. Всички хора бягаха от Ламята и устните им бяха напукани от страх. Те отстъпваха с железници, с автомобили, с параходи по реките и самолети по небето. Отстъпваха и се губеха в далечината към земята на Дяда Ивана.
– Ще изям целия свят! – изрева Ламята и гласът й беше страхотен.
Земята потрепера. Горите се огънаха, птиците попадаха от гнездата си. Човеците закриха очите си и замръзнаха от ужас, но когато се свестиха, отново се втурнаха към спасителния край, където живееше Дядо Иван Магьосникът. Дядо Иван беше хилядогодишен старец. Той беше най-мъдрият човек на света, защото когато си допреше ухото до земята, чуваше всичко, което става под небето. В сърцето му бликаше любов към всички хора, които страдат и които се борят за свобода.
Когато видя, че милиони хора тичат към неговата земя, той се изправи и викна:
– Хей вие, милиони хора, от кого бягате?
– Ние бягаме от Ламята! – отговориха милиони гласове От тебе чакаме спасение, Дядо Иване! Ламята ни изяде децата, къщите и нивите. Тя ни погуби държавите. В тебе ни е надеждата.
– Добре рече Дядо Иван и тръгна към своята ковачница.
Дядо Иван имаше най-чудната ковачница на света. Той можеше да кове оръжия, машини, самолети, но му прилягаше да създава и живи човеци. Когато бежанците наближиха вратата на неговата ковачница, той се обърна и рече:
– Да дойдат при мене един милион момци, които имат лъвски сърца. Те да ми докарат един милион коне с огнени гриви и всеки да стиска в десницата си по една сабя, направена от стомана.
Додето изрече тези думи, пред него се наредиха един милион момци на коне със стоманени саби.
Дядо Иван ги погледна, усмихна се и като разтвори широко вратите на ковачницата, викна:
– Влизайте вътре!
Един след друг конниците влязоха в ковачницата. А в туй време Ламята беше захапала земята на Дяда Ивана от единия край.
Като вкара юнаците в ковачницата си, Дядо Иван се запретна и почна да прави чудеса. От всички момци, които бяха милион на брой, той направи един Великан – безстрашен и страшен, какъвто не е имало, откакто свят светува. От всички коне той направи само един кон, какъвто не е виждало човешкото око. От всички стоманени саби той изкова един меч.
Великанът грабна този меч, яхна коня, наведе се, целуна десницата на Дяда Ивана и потегли на бой срещу Ламята. Дядо Иван изпроводи Великана, благослови го и, нали беше магьосник, изпече в своята пещ само един хляб, разчупи го и нахрани с него всичките бежанци, които му бяха дошли на гости.
Когато Великанът наближи Ламята, тя се зарадва много и викна:
– Всичко опитах на този свят: риби, раци, хора, къщи, фабрики и държави. Само Великан не съм яла – като изям и тебе, ще лежа на гръб и ще хъркам.
И за да уплаши конника, Ламята нададе рев, толкова страшен, че земята се напукала.
Но Великанът не ос уплаши. Той извади меча си. И да видите какво се случи: мечът светна на слънцето с такъв блясък, че очите на Ламята ослепяха. Конникът препусна към нея стремглаво, замахна със страшна сила и отсече огромната й глава. Ударът беше нечуван: главата на Ламята се търкулна в равнината и не спря три дни и три нощи.
С острието на меча си Великият конник разпра корема на Ламята и от там излязоха милиони хора, които бяха прекарали в мрак, нечетен брой села, градове, фабрики и държави. Всички се поклониха на Дяда Ивана и си тръгнаха. Най-напред вървяха човеците, подир тях се точеха къщите, фабриките; цели села и градове затрополиха по пътищата. Всички се прибраха в своите родни кътища, на местата, където бяха живели преди да се появи Ламята, и настана ден първи на техния нов и честит живот.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания