Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 20.01.2018 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
                                        

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи
I. Фонетика
    1. Звук и буква
    2. Гласни звукове
    3. Съгласни звукове
    4. Звукови промени при гласните
        4.1. Редукция
        4.2. Вмятане и изпадане на [ъ]
        4.3. Подвижно [ъ]
        4.4. Променливо [я]
    5. Звукови промени при съгласните
        5.1. Обеззвучаване
        5.2. Уподобяване (асимилация)
        5.3. Редуване на мека и твърда съгласна
        5.4. Изпадане на [д] и [т]
        5.5. Вмятане и изпадане на [й]
        5.6. Изпадане на [с]
    6. Правила при пренасяне на нов ред
    7. Двойни съгласни
II. Морфология
    1. Строеж на думата
    2. Граматични значения
        2.1. Число
        2.2. Род
        2.3. Лице
        2.4. Време
        2.5. Наклонение
        2.6. Преизказване
        2.7. Залог
        2.8. Определеност
        2.9. Степенуване
        2.10. Падеж
        2.11. Вид на глагола
    3. Части на речта
        3.1. Съществително име
        3.2. Прилагателно име
        3.3. Числително име
        3.4. Местоимение
            3.4.1. Лични местоимения
            3.4.2. Притежателни местоимения
            3.4.3. Възвратни местоимения
            3.4.4. Показателни местоимения
            3.4.5. Въпросителни местоимения
            3.4.6. Относителни местоимения
            3.4.7. Неопределителни местоимения
            3.4.8. Отрицателни местоимения
            3.4.9. Обобщителни местоимения
        3.5. Глагол
        3.6. Наречие
        3.7. Предлог
        3.9. Частица
        3.10. Междуметие
III. Графично оформяне на думите и изреченията
    1. Слято, полуслято и разделно писане
        1.1. Правопис на сложни съществителни имена
        1.2. Правопис на сложни прилагателни имена
        1.3. Правопис на наречия
        1.4. Правопис на предлози
        1.5. Правопис на частици
    2. Употреба на главни букви
    3. Графично оформяне на съкращения
    4. Препинателни знаци
        4.1. Точка
        4.2. Въпросителна
        4.3. Удивителна
        4.4. Многоточие
        4.5. Запетая
        4.6. Точка и запетая
        4.7. Тире и двоеточие
        4.8. Скоби
        4.9. Кавички
        4.10. Съчетания от препинателни знаци
IV. Синтаксис и пунктуация
    1. Части на изречението
        1.1. Главни части на изречението
        1.2. Обособени части
        1.3. Еднородни части
        1.4. Вметнати части
    2. Видове сказуемо
    3. Видове словосъчетания
        3.1. Съчинителни словосъчетания
        3.2. Подчинителни словосъчетания
    4. Синтактични функции на зависимите части в глаголното словосъчетание
        4.1. Допълнение
        4.2. Обстоятелствено пояснение
        4.3. Сказуемно определение
    5. Синтактични функции на зависимите части в именната група
    6. Синтактични функции на зависимите части към прилагателно и наречие
    7. Видове прости изречения
        7.1. Видове прости изречения по цел на изказване
        7.2. Видове прости изречения по състав
        7.3. Видове едносъставни изречения
    8. Видове сложни изречения
    9. Сложно съчинено изречение
    10. Видове сложни съставни изречения
        10.1. Подчинени изречения, които са част от подчинително словосъчетание
            10.1.1. Подчинено определително изречение
            10.1.2. Подчинено допълнително изречение
            10.1.3. Подчинено обстоятелствено изречение
        10.2. Подчинени изречения, които са главна част на главното изречение
            10.2.1. Подчинено подложно изречение
            10.2.2. Подчинено сказуемноопределително изречение
    11. Сложно смесено изречение
    12. Пряка реч
    13. Цитиране

   Последна актуализация: 25.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания