Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
Кликни, за да купиш.
   Към Таблици   Източник: Енциклопедия А-Я  

ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА (към статия ФИЗИКА )

около 450 пр. Хр. Левкип създава античната атомистика
около 400 пр. Хр. Демокрит развива атомистиката на Левкип
около 250 пр. Хр. Архимед формулира закона за хидростатичното налягане
1600 У. Гилбърт описва магнетизма и много електрически явления
около 1610 Г. Галилей формулира закона за свободното падане на телата
1642 Б. Паскал формулира принципите на хидравликата
1643 Е. Торичели изобретява живачния барометър
1657 Х. Хюйгенс изобретява часовника с махало
1662 Р. Бойл формулира закон за идеалния газ ­ за връзката между обема и налягането при постоянна температура (Бойл-Мариотов закон)
1687 И. Нютон публикува “Математични принципи на натурфилософията”; полага основите на класическата механика
1690 Х. Хюйгенс развива вълновата теория за светлината
1704 И. Нютон публикува “Оптика”; развива корпускулната теория за светлината
1714 Д. Фаренхайт изобретява живачния термометър
1771 Л. Галвани поставя началото на експерименталната електрофизиология
1787 Ж. Шарл формулира закон за идеалния газ ­ за връзката между налягането и температурата при постоянен обем
1801 Т. Юнг формулира принципа на интерференция на светлината
1811 А. Авогадро формулира закон за идеалния газ ­ за връзката между обема и количеството молекули в него
1818 А. Френел създава теорията за дифракцията на светлината
1820 Х. Оерстед открива магнитното действие на електрическия ток; А. Ампер формулира законите на електродинамиката
1826 Г. Ом формулира закона за електрическото съпротивление
1827 Р. Браун наблюдава брауновото движение и го обяснява с междумолекулното взаимодействие
1831­34 М. Фарадей открива електромагнитната индукция, самоиндукцията и законите за електролизата
1842 Ю. Майер формулира закона за запазване на енергията; А. Физо измерва скоростта на светлината при земни условия
1851 Ж. Фуко демонстрира околоосното въртене на Земята чрез опита с махалото
1854­59 Р. Бунзен и Г. Кирхоф поставят основите на спектралния анализ
1873 Дж. Максуел развива теорията на електромагнитното поле, разработва класическата електродинамика
1880 П. Кюри открива пиезоелектричеството
1886­89 Х. Херц експериментално доказва съществуването на електромагнитни вълни
1892 А. М. Ляпунов полага основите на теорията за устойчивостта на равновесието и движението на механична система с краен брой параметри
1895 В. Рьонтген открива Х-лъчите (рентгеновите лъчи)
1896 А. Бекерел открива естествената радиоактивност
1897 Дж. Томсън открива електрона
1899 Ъ. Ръдърфорд открива и обяснява природата на α- и β-лъчите
1900 М. Планк разработва квантовата теория
1903 Ъ. Ръдърфорд и Ф. Соди създават теорията за радиоактивния разпад
1905 А. Айнщайн разработва специалната теория на относителността
1911 Ъ. Ръдърфорд предлага планетарния модел на атома
1913 Н. Бор разработва квантовата теория на атома
1915­16 А. Айнщайн разработва общата теория на относителността
1919­21 Ъ. Ръдърфорд открива протона, предсказва съществуването на неутрона
1926 Е. Шрьодингер разработва вълновата механика
1927 В. Хайзенберг формулира принципа на неопределеността в квантовата теория
1932 Дж. Чадуик открива неутрона; К. Андерсън открива позитрона
1933­34 И. и Ф. Жолио-Кюри откриват изкуствената радиоактивност
1937 П. Л. Капица открива свръхфлуидността на течния хелий
1938 О. Хан и Ф. Щрасман откриват деленето на атомното ядро
1942 Е. Ферми осъществява първата управляема верижна ядрена реакция
1947­48 Д. Габор разработва метода на записване, преобразуване и възпроизвеждане на вълнови полета (холографията)
1954 Ч. Таунс (в САЩ), Н. Г. Басов и А. М. Прохоров (в СССР) създават първия квантов генератор
1956 К. Коуън и Ф. Райнс откриват неутриното
1958 Р. Мьосбауер открива еластичното ядрено резонансно поглъщане на γ-лъчи
1964 М. Гел-Ман и Дж. Цвайк разработват кварковата теория; Дж. Кронин и В. Фич развиват теорията за нарушаване на закона за симетрията при комбинираната инверсия
1983 К. Рубия открива промеждутъчните бозони W± и Zо ­ носители на електрослабото взаимодействие
1986 А. Мюлер и Г. Беднорц регистрират свръхпроводимост в керамични материали при Т = 35 К (високотемпературна свръхпроводимост)
1989 Влиза в действие големият ускорител в Европейската организация за ядрени изследвания
1995 В Европейската организация за ядрени изследвания е получен първият атом антиматерия (антиводород); К. Виман и Е. Корнел получават кондензат на Бозе-Айнщайн.
   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания