ИзточнициЕнциклопедия А-Я

Електронната Българска енциклопедия "А-Я" е модерен вариант на престижното книжно издание публикувано през 2002 г., дело на Научноинформационния център "Българска енциклопедия" при БАН. Мултимедийната енциклопедия съдържа над 30 000 статии, обхващащи цялото човешко знание.
Изданието е богато илюстрирано с повече от 7 000 изображения. Със звук са представени композитори с техни произведения, изпълнители на популярна и народна музика, всички национални химни.
Електронната енциклопедия съдържа над 350 таблици и мултимедийни приложения. В секцията ГАЛЕРИИ има над 60 атрактивни приложения, обединени в областите Космос, Природа, Човешко тяло и Цивилизация.
История на България

Електронното издание „История на България” включва над 6 000 статии засягащи политическото, икономическото и културно-религиозното развитие на българите от най-древни времена до наши дни подредени азбучно и в 190 категории и подкатегории. Всяка една от статиите е поставена в съответната й хронологична и типологична категории, което улеснява читателя в търсенията му и предоставя един по-широк поглед върху даден период, събитие или личност.

Богато илюстрирано с над 2 000 фотографии и изображения, изданието дава визуална представа за личностите “правещи историята”, както и за бита, културата и религията на обикновените хора живели преди нас. Тематично обособеното приложение “Хронология на събитията” съдържа повече от 8 000 материала, като под формата на линия на времето са представени историческите събития от най-ранните сведения за българите до наши дни.
Световна футболна енциклопедия

Електронното издание "Световна футболна енциклопедия" включва над 2 500 статии, посветени на най-прочутите български и световни футболисти, треньори, отбори и шампионати.
Богато илюстрирано с над 1 000 цветни и черно-бели фотографии и изображения, изданието ни среща с любими на поколения наред футболисти, треньори и отбори.
В мултимедийната секция на енциклопедията откриваме многообразие от изображения на всички световни и европейски шампиони, носители на купи, прочути стадиони, клубни емблеми, спортни екипи, юбилейни пощенски марки и монети.
Изобретатели - велики българи

Книгата има амбицията да представи реални доказателства за силата и полета на българския откривателски дух. В "Изобретателите" са изброени творчески постижения на видни наши сънародници в областта на науката, техниката, медицината, автомобилостроенето, архитектурата, корабостроенето, текстилната индустрия, огнестрелните оръжия и много други сфери на знанието и бита. Авторът е един от основателите на в. "Труд" и дълги години се е занимавал със събиране на биографични и куриозни факти за прочутите българи. Много от "героите" в книгата му са познати като имена само зад граница. За много от посочените изобретения сме чували, но не знаем, че истинските им "бащи" са с български произход. Допускали ли сме, че наши сънародници стоят зад създаването на скоростната кутия, говорещата книга за слепи, електронните сметачни машини, магнетофонните касети и топлинната изолация? Или че българи са откривателите на пеницилина и на лекарството срещу Паркинсоновата болест? Тази книга е истински извор за национална гордост и творческо самочувствие.
Български светци и празници

Тази книга разкрива по различен начин как да се докоснем до мъдростта на предците ни, да я разберем и пренесем 8 наши дни. Как християнските светци - исторически личности и приказни герои, създават неповторимата българска празничност? Какво се прави и какво - не, в празничния ден? Как можем да гадаем и предсказваме за брак, любов и здраве? Как да разкрием тайните на предстоящото по листата на здравеца, люспите на лука, горящите въглени, съня на животните, шума на вятъра, по изгрева на звездите, луната или слънцето? Кои са основните обредни вещи, храни и символи? Как да се подготвим за празника и как да го отпразнуваме? Как да се доближим до света на старите българи, до празничността в душите им?
Световна енциклопедия на кучетата

"Световна енциклопедия на кучетата" от инж. Венелин Динчев е уникална като обем, изчерпателност и структуриране на информацията енциклопедия сред досега съществуващите не само на българския, но и на световния книжен пазар. Става въпрос за най-пълното и категоризирано издание на всички известни в света кучешки породи и разновидностите им, заедно с вариативните им форми и наименования. Авторът - известен български кинолог, магистър по животновъдство и председател на БФК, обобщава дългогодишния си професионален опит и в настоящия си труд представя над 700 породи кучета с над 2900 синонимни термини и повече от 900 илюстрации. Бонус на енциклопедията са изключително ценната информация за произхода и историята на всяка порода, данните за изискванията на различните киноложки организации в света - FCI, AKC и КС за регистрация на дадена порода, както и сведенията за общите и индивидуалните характеристики всяка порода, подробното описание на външните й белези и статистичките данни за популацията и развъждането й. Освен това, "Световна енциклопедия на кучетата" е и единственото издание в света, което отделя достойно място за най-известните български породи - каракачанското куче и лудогорското гонче, а също и за силно намалелите и почти изчезнали ловни породи брак и кьосе брак. "Световна енциклопедия на кучетата", издание на "Труд", е задължителен наръчник в библиотеката на всеки ветеринар, животновъд, професионален лекар и истински ценител на животните.
Руският модернизъм

Предлаганото издание е първият и единствен по рода си у нас енциклопедичен речник на руския модернизъм. Книгата е съставена от 165 статии за едно от най-забележителните и най-оригинални явления в руската и европейската култура от края на ХIХ и началото на ХХ в. Руският модернизъм се разглежда в неговата широта, сложност и многообразие като уникална, динамична и отворена културологична и естетическа система със своя специфична философска и художествена идентичност, със своя реформаторска стратегия. Изданието няма претенциите за съдържателна изчерпателност. Сравнително най-пълно и обемно са представени най-ярките и мащабни фигури и явления от "сребърния век" на руската литература и философия, които бележат едни от върховите моменти в руския духовен ренесанс от тази бурна и преломна историческа епоха. Модернизмът и авангардизмът в областта на изкуството (живопис, театър, музика) са застъпени с 39 статии за най-популярните и най-емблематичните им проявления. Десет обзорни статии са посветени на литературните и художествените направления, 12 - на най-известните литературни обединения и издания и една - на литературните салони и кафенета на руския модернизъм. Съдбата на този внушителен художествен феномен се осмисля и осветлява в контекста на общоевропейската културна традиция.
Трябва да се има предвид, че в съвременната наука липсва общоприето и еднозначно определение на понятието модернизъм. Няма единно схващане за генезиса и историческите му рамки. Най-общо казано, руският модернизъм е философска и естетическа антитеза на позитивизма, детерминизма, историзма и социалните рефлекси на класическия реализъм, извънредно сложно, многолико и разностилно новаторско движение в литературата и изкуството, пъстър конгломерат от течения, школи и тенденции в тяхната диалектическа взаимовръзка, “етикет с не съвсем ясен адрес” (Р. Фаулър), ориентирани в различна степен към декадентския комплекс от мотиви, авангардистичния експеримент и формотворчество, към дръзкото рушене и реформиране на традиционните жанрове и стереотипи. Това мотивира своеобразието и многообразието на неговата поетика и стилистика, съдържателната същност, художествената специфичност и еволюцията на най-емблематичните му разнотипни явления от епохата на “сребърния век” и по-късно: символизъм, акмеизъм, футуризъм, имажинизъм, импресионизъм, експресионизъм, конструктивизъм, ОБЕРИУ и др., представени в настоящата енциклопедия както в най-обобщен вид, така и персонифицирано, с най-ярките им представители.
Отделните статии съдържат синтезирана информация за житейския и творческия път на различните автори и за етапите на тяхната еволюция, обобщени данни за най-значителните им художествени творби.
Оценъчно-аналитичният коментар е пределно лаконичен и е ориентиран главно към открояване на специфичността и доминантните качества на творческите индивидуалности и мястото им в националния културен процес.
Приведени са и кратки сведения за взаимовръзките на представителите на руския модернизъм с България и с българската литература и култура. Всяка от статиите предлага и основна информация за най-важните руски и български издания на техните произведения, както и най-необходимите библиографски данни. Общо взето, тук е спазен хронологичният принцип.
Справочният характер на изданието обяснява представянето на отделните автори и явления по азбучен ред. Всеки руски автор е даден с фамилното му име във форма, която отговаря на изискванията на българската книжовна норма, а в случаите на звуково и буквено несъответствие фамилията е изписана и на руски език. В самия текст фамилните имена са означени с началните им букви. Когато авторът е известен с псевдоним, това е отбелязано с курсив. В подобни случаи азбучното подреждане е съобразено с добилото културно-историческа и обществена популярност име. Датите на раждането и на смъртта на отделните автори са оформени календарно по стар и по нов стил. Когато не разполагаме с точните и пълни данни (дата и месец), по изключение са фиксирани само годините на раждането и на смъртта.
Заглавията на самите творби са дадени на български и на руски език, като българските съответствия отразяват текстуално най-новите и най-сполучливите им преводи. В скоби е посочена годината на първата публикация, а в редица случаи - и времето на създаването на произведението. Библиографията на преводите включва предимно данни за събраните и избраните съчинения или за по-големи самостоятелни издания. Повечето от споменатите литературни творби досега не са превеждани на български език. Възприетата система за съкращения е уговорена в началото на книгата.
Енциклопедичният речник е предназначен за най-широк кръг читатели - студенти, учители, литературоведи, изкуствоведи и за всички, които се интересуват от историята и съдбата на руския модернизъм, един от най-забележителните феномени в развитието на руската и европейската култура.
Ветеринарен наръчник за притежателите на домашни котки (Авторски колектив)

“ВЕТЕРИНАРЕН НАРЪЧНИК за притежателите на домашни котки” от д-р Делбърт Карлсон, д-р Джеймс Гифин и д-р Лийза Карлсон е уникален като обем и изчерпателност справочник за всички болести, здравословни проблеми, спешни медицински случаи и инциденти, които може да засегнат или застрашат вашия домашен любимец. Преводът е направен по най-новото американско издание от лекар с дългогодишна практика. Материалът е оформен в 23 глави, всяка от които разглежда отделна група проблеми – от оказването на първа медицинска помощ, през заболяванията на различните системи в организма, до най-модерните изследвания и постижения на ветеринарната наука в областта на неонатологията и гериатрията. Всеки от описваните случаи е онагледен с подходящи илюстрации, схеми или снимки, към повечето от разискваните проблеми са приложени необходимите таблици. Приложен е и речник на използваните непознати думи и медицински термини, списък на приборите, материалите и медикаментите, необходими за оказване на първа помощ, както и таблица за нормалните физиологични данни при различните състояния, в които може да се окаже котката.
Ветеринарен наръчник за притежателите на домашни кучета (Авторски колектив)

"Ветеринарен наръчник за притежателите на домашни кучета" е уникален като обем и изчерпателност справочник за всички болести, здравословни проблеми, спешни медицински случаи и инциденти, които може да засегнат или застрашат вашия домашен любимец. Материалът е оформен в двадесет глави, всяка от които разглежда отделна група проблеми - от оказването на първа медицинска помощ, през заболяванията на различните системи в организма до най-модерните изследвания и постижения на ветеринарната наука в областта на неонатодогията и гериатрията. Всеки от описваните случаи е онагледен с подходящи илюстрации, схеми или снимки и към повечето от разискваните проблеми са приложени необходимите таблици и статистични данни. Към справочника са приложени речник на използваните непознати думи и медицински термини, списък на приборите, материалите и медикаментите, необходими за оказване на първа помощ, и таблица за нормалните физиологични данни при различните състояния, в които може да се окаже кучето. Навсякъде във „Ветеринарен наръчник за притежателите на до-машни кучета" авторите изрично посочват разликите в методите за действие при големи и при дребни породи кучета, при дългокосмести и късокосмести индивиди, при млади и възрастни екземпляри. Справочникът е изключително подробен и изчерпателен и би могъл да бъде от полза както за притежатели на домашни кучета, така и за самите ветеринарни лекари. Наръчникът на Джеймс Грифин и Лийза Карлсон има вече няколко издания в книжен вариант и е преведен на 12 езика.Преводът на български е направен по най-новия американски вариант от лекар с дългогодишна практика, а всички допълнения, уточнения и адаптации за нашите условия са дело на изтъкнат специалист по ветеринарна медицина.
Кратка практическа граматика на българския език

Книгата „Кратка практическа граматика на българския език" е предназначена за всички, които се интересуват от граматиката на българския език и желаят да проверят или да разширят знанията си: ученици, кандидат-студенти, студенти от филологическите специалности, чужденци, които изучават български език, преподаватели. Езиковите данни и граматичните знания са обобщени и структурирани в таблици, при което простотата и яснотата на представянето се съчетават с пълнотата и точността на описанието. Съдържанието на книгата включва учебния материал по български език на одобрените от МОН учебници по български език на издателствата „Просвета”, „Анубис” и „Булвест”. При това са взети под внимание не само традиционно приетите схващания, но и най-новите постижения на българското езикознание. Книгата съдържа четири раздела: фонетика, морфология, графично оформяне на думите и синтаксис и пунктуация. Граматичните знания в тях са илюстрирани с подходящи примери, чрез които се осъществява връзката между описанието на езика и фактите от езика. В достъпна форма са представени правописните и пунктуационните правила на българския език, а там, където е възможно, и правилата за тяхната проверка. Авторката благодари на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев от Института за български език - БАН, и на проф.д.ф.н. Иван Куцаров от Пловдивския университет за редакцията на текста, както и на доц. д-р Петя Бъркалова и на гл. ас. Иванка Гайдаджиева от Пловдивския университет за плодотворните дискусии по време на създаването на книгата. Авторката Д-р Светла Коева е ст. н. с.IIст. в Секцията за компютърно моделиране на българския език към Института за български език - БАН. Преподавател е в ПУ „ П. Хилендарски " и СУ „ Св. Климент Охридски ". Автор е на книгите: „Справочник по български език". Пловдив, Макрос 2001, 1999; „ Синтаксис и пунктуация ". Пловдив, Макрос 2001, 1999; „12x8 практически задачи по синтаксис" (с П. Бъркалова). Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 1999.
Български обичаи и ритуали

В кръговрата на хилядолетната история българинът е създал една невероятна книга на живота от неписани ритуали, обредни практики и забрани, вярвания и предсказания, магии, заклинания, благословии и молитви. С нея се е чувствал по-сигурен в промените, усещал се е като част от един огромен свят, търсил е мястото си сред него. Част от тази книга на живота е представена в настоящият справочник. Разбирайки символите, скрития смисъл на всяко действие, заклинание, забрана или поверие, значението на обредните вещи, храните и цветовете, чрез „Български обичаи и ритуали” съвременният българин ще се докосне до вълшебния свят на своите предци.
Български имена и традиции

Какво е за българина името – магия, орис, съдба? На кого кръщава децата си, какъв закрилник избира за тях – светец, прародител, словесно заклинание? Как е образувана нашата именна система, как се възприемат “чуждите” имена и какво означават те? Какво послание носят имената на езическа Елада и на канонизираните от православната църква светци? Какви символи и магически ритуали съдържа великото тайнство, наречено “кръщение”, и как да ги приложим днес. И не на последно място, как да изберем имен ден за всеки и да го отпразнуваме по достойнство. Много вълшебни народни вярвания и опит са записани в мъдрата книга за живота на старите българи. Настоящото издание се опитва да ги направи достъпни, разбираеми и важни днес. За да ни бъдат под ръка, когато кръщаваме децата си, когато се взираме в себе си, когато поглеждаме с надежда към бъдещето. В справочника "Български имена и традиции" става дума за именните традиции на българския народ, които той е спазвал през вековете и които се имат предвид дори и при избора на имена днес.
Енциклопедия герои на световната литература

Енциклопедията „Герои на световната литература” представя основни персонажи от произведения на българската и чуждата класическа и съвременна литература – антична и западноевропейска, руска и други славянски литератури, американска, латиноамерикански и източни литератури. Енциклопедията е предназначена за широк кръг потребители – ученици, студенти, преподаватели по литература, театроведи, както и за всички любители на художествената литература. За първи път обект на изследване са персонажите, а не творбите и творчеството на писателите. Амбицията на съставителите е да обхванат основното в необятния свят на световната литература. В образите на литературните герои са въплътени идеите на писателите, разбиранията им за нравственост и морал, отношението им към доброто и злото. Стремежът на съставителите е да съберат и съхранят тези послания, носещи знанието и разбирането за света на човечеството от античността до наши дни, така че читателят да може да ги намери в един справочник. Да си припомни книгите, които е чел, и да потърси други, които ще предизвикат интереса му. Авторският колектив от най-добрите български учени в съответните литератури е гаранция за високото научно качество на енциклопедията. Заглавието на всяка статия съдържа името на литературния герой, определението посочва от кое произведение и на кой писател е. Съдържанието на статията обхваща характеристика на героя според произведението и запознава със сюжетната линия, в която попада. Посочени са и символните значения, надрастващи пряката му характеристика. В края на статията е дадена кратка информация за най-големите театрални постановки или филмови реализации. Изданието е допълнено със справочник на писателите, който съдържа кратка биографична статия за авторите на всички споменати литературни произведения.